فروشندگی

این ویژگی در بروز رسانی های بعدی قابل دسترسی است .